Политика за поверителност

Политика на Лео Газ за защита на личните данни

Ние от „Лео Газ” ЕООД (наричан по-долу Лео Газ) осъзнаваме важността на поверителността, сигурността и защитата на данните на нашите клиенти. Тъй като Вашето право на поверителност е ценно за нас, ние се стремим да осигуряваме защита на всички дейности, които надвишават минималните законови изисквания и да внедряваме последователни и стриктни процедури и правила.

Настоящите Политики за защита на личните данни съдържат информация за нашите практики за поверителност и за избора, който можете да направите относно начина за събиране и използване на информация за Вас, включително информация, която се събира чрез активността ви онлайн, използването на устройства и данните, предоставяни от Лео Газ във връзка с назначаване на работа или по отношение на заетостта. Тези Политики за защита на личните данни са приложима за всички дружества на Лео Газ, както и за притежавани от Лео Газ уеб сайтове, домейни, услуги, приложения и продукти. Тези Политики за защита на личните данни не важат за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез уеб сайта на Лео Газ за Ваше удобство и информация.

Лео Газ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент GDPR и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Лео Газ също така се придържа към Секторния кодекс за защита на личните данни в дигиталния сектор на ИАБ България, изработен за приложение на Регламента.

Политики на Лео Газ за защита на личните данни:  

 

 

Политика на Лео Газ за личните данни при покупко-продажба на продукти от разстояние

Чл.1. Личните данни, които Лео Газ събира, обработва и съхранява при сключване на договор за покупко-продажба на продукти и услуги от сайта Лео Газ са следните:

1.      Име/Фамилия

2.      Телефон

3.      Електронен адрес

4.      Адрес за доставка

5.      Чл. 2. Лео Газ съхранява събраните лични данни в следните срокове:

6.      при сключване на договор в законово установения срок от ЗЗД;

7.      при отказване на поръчката от страна на клиента или Лео Газ, всички предоставени данни се анонимизират в рамките на 10 дневен срок;

8.      Чл. 3. Лео Газ предоставя събраните лични данни на трети страни за обработка и съхранение, както следва:

9.      Счетоводство – ако сте пожелали издаване на фактура всички атрибути, които са задължителни по закон, се предават за последваща обработка;

10.   Компании предлагащи Стокови кредити – тъй като Лео Газ се явява обработващ лични данни, ние събираме от Вас всички данни, които изисква банковата институция, която Ви отпуска стоковия кредит и се явява Администратор на личните Ви данни;

11.   Куриерски фирми – за изпълнение на договора по между ни – име, телефон и адрес

12.   На оторизирани сервизи – ако е необходимо в случаите на рекламация или гаранционно обслужване на закупени продукти ще бъдат предоставени име, телефон и e-mail за директна кореспонденция.

13.   Описаните по-горе предоставени данни се обработват и съхранява само за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба от разстояние. Всички останали случаи, в които събираме, обработваме, споделяме и съхраняваме лични данни може да научите в секцията „Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Лео Газ”.

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Интернет страница: http://www.cpdp.bg/

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 4. Лео Газ събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 и по конкретно, въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата/клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Лео Газ по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Лео Газ;
 • Защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице;
 • Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на Лео Газ;
 • За целите на легитимните интереси на Лео Газ или на трета страна.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 5. (1) Лео Газ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Вас и трети лица.

(2) Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни:
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Лео Газ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерството на Вътрешните Работи и други държавни и общински органи;
 • за да опази физическите си обекти. За тази цел и като допълнителна мярка за сигурност са подсигурени СОТ и видеонаблюдение.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Лео Газ?

Чл. 6. (1) Лео Газ извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • обработка на плащане за услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството; Информация относно компетентния надзорен орган Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Лео Газ?
 • обработка на поръчка на стока – целта на тази операция е приемане на поръчка и доставка на стоката от физически или електронен магазин до краен клиент;
 • по Ваше желание – създаване на профил за използване на услугата. Целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена съответната избрана услуга;

(2) Лео Газ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:

 • Ваши индивидуализиращи данни – име и фамилия, ЕГН, телефон, адрес, електронна поща – за целите на изпълнение на поръчки и доставка на стоки от физическите или електронния магазин на Лео Газ до краен клиент;
 • вид и срок на използваните от Вас услуги -– за целите на изпълнението на задълженията по договора;
 • стойност на използваните услуги за съответния срок – за целите на изпълнението на задълженията по договора;
 • информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане – за целите на изпълнението на задълженията по договора.

(3) Лео Газ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения и членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация.

(4) Лео Газ обработва специалните категории данни по ал. 2, съгласно едно или повече от следните основания:

 • Изрично предоставено от Вас съгласие;
 • Изискване на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и закрила;
 • Обработването е необходимо за защита на жизненоважни интереси на Вас или друго физическо лице, когато е налице физическа или юридическа неспособност – Вие да дадете съгласието си;
 • Вие сте направили данние си обществено достояние;
 • Обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции или при изпълнение на функциите на съдилищата;
 • Налице е важен обществен интерес на основание правото на ЕС или правото на държава-членка;
 • Обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служител, медицинска диагноза, осигуряване на здравни, социални грижи или лечение, за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване или социални грижи, или съгласно договор с медицинско лице;
 • Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни и исторически изследвания или за статистически цели.

(5) Лео Газ обработва Ваши лични данни от името друг Администратор на лични данни в следните случаи:

 • при покупка на продукти или услуги чрез Стоков кредит (Лизинг). Тези данни се обработват и съхраняват в съответствие с Политиката за поверителност на съответната лизингова компания;

 

Чл. 7. (1) Лео Газ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от:

 • при създаване на регистрация в уеб сайтовете на Лео Газ – 2 години след създаването му. След изтичането на този срок, Лео Газ ще поиска повторно съгласие за обработка на личните Ви данни. Ако не се съгласите Лео Газ ще положи необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне;
 • при сключване на договор в законово установения срок от ЗЗД;
 • при отказване на поръчката от страна на клиента или Лео Газ, всички предоставени данни се анонимизират в рамките на 10 дневен срок.

(2) Лео Газ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване на трети страни

Чл. 8. (1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата, Лео Газ може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

 • Счетоводство – ако сте пожелали издаване на фактура, всички атрибути, които са задължителни по закон, се предават за последваща обработка;
 • Лизингови компании – Стокови кредити. Тъй като Лео Газ се явява обработващ лични данни, ние събираме от Вас всички данни, които изисква банковата институция, която Ви отпуска стоковия кредит и се явява Администратор на личните Ви данни;
 • Куриерски фирми – за изпълнение на договора по между ни – име, телефон и адрес.
 • На оторизирани сервизи – ако е необходимо в случаите на рекламация или гаранционно обслужване на закупени продукти, ще бъдат предоставени име, телефон и e-mail за директна кореспонденция.

(2) Лео Газ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(3) Лео Газ не предава Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

(4) Лео Газ Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

(5) Ако съгласието се отнася за трансфер, Лео Газ описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави, при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 

Вашите права при събирането, обработване и съхранението на личните ви данни:

·         Право на достъп

·         Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Лео Газ потвърждение дали се обработват лични данни свързани с Вас.

·         (2) Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

·         (3) Лео Газ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма

·         (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Лео Газ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие имате право да поискате от Лео Газ да:

 • коригира неточните лични данни свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни свързани с Вас.

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Лео Газ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Лео Газ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Лео Газ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни и исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването упражняването или защитата на правни претенции.

·        

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Лео Газ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Лео Газ да провери точността на личните данни;
 • Лео Газ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка, дали законните основания на Лео газ имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 13. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Лео Газ, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Лео Газ:

 • да поискате от Лео Газ да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Лео Газ пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

·        

 

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате от Лео Газ да Ви информира относно всички получатели, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването. Лео Газ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Лео Газ, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 16. (1) Ако Лео Газ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Лео Газ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Поверителност на личните данни на деца

Чл. 17. Съгласно местното законодателство, Лео Газ не събира съзнателно информация от деца. Лица под 16 години могат да пазаруват стоки и услуги от уебсайта на Лео Газ единствено при декларирано съгласие от родител или настойник.

Политика за използване на бисквитки

Както повечето уебсайтове, уебсайтът Лео Газ използва „бисквитки“ за събиране на информация. „Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се запазват на браузъра на вашия компютър или на други устройства (като смартфон или таблет), докато разглеждате нашият уебсайт. Те се използват, за да „запомнят“, когато компютърът или устройството Ви имат достъп до нашия уебсайт. Бисквитките са от съществено значение за ефективното функциониране на нашия уеб сайт и спомагат при пазаруването Ви от нас онлайн. Те се използват и за приспособяване на продуктите и услугите, предлагани и рекламирани на Вас, както на нашия уеб сайт, така и на други места.

 

С пълният текст на Политика на Лео Газ за използване на „бисквитки“, може да се запознаете в „Настройки на Бисквитките“. • Общи положения – Лео Газ ЕООД не събира лична информация без Ваше знание и съгласие! Тази политика се прилага от Лео Газ ЕООД ЕИК: 201456101 (Администратор на данни) по отношение на използването на следните интернет страници: www.leogas.bg /и всички поддомейни/, във връзка с използването на „бисквитки“ и е свързана с Общите условия за ползване на услугите на leogas.bg, но не е част от тях.Тя има за цел да обясни на потребителите видовете технологии, които се използват от Администратора, какво правят те и изборът по отношение на употребата им. Настоящата политика не регламентита права и задължения, тя е част от Общата политика на Администратора за защита на личните данни, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните. Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на посочените Интернет страници www.leogas.bg
 • Цел на използването на „бисквитките“ (cookies) – Събирането на информация и данни от потребители чрез системата на „бисквитките“ се използва с цел подобряване на услугата на Администратора – тя да е по-удобна и максимално полезна за употреба на потребителите чрез оптимизиране на съхранението на потребителски данни наред със запазване на Вашата анонимност, както и за да Ви идентифицираме, когато влезете в нашия онлайн магазин и да се гарантира, че стандартите за безопасност са спазени.Да не забравяме, продукти, които сте добавили в кошницата. За да може в сайта да се показват коректно наличностите на продукти, които можете да добавите към списъка за покупки в количката. За анализ на данни, като например анализ на посещаемостта на нашата уеб страница.
 • Какво представляват „бисквитките“– „Бисквитките“ са данни, които се изпращат до браузъра на потребителя и се съхраняват на неговия компютър или друго мобилно устройство временно (сесийни бисквитки) или за дълъг период от време – постоянни. Нашата компания използва бисквитки на сайтовете си, за да се подобри използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви. По смисъла обаче на Общия регламент относно защитата на данните – бисквитките, в някои случаи, дават възможност за идентифициране на потребителите — физически лица, тъй като физическите лица могат да бъдат свързани с онлайн идентификатори, предоставени от техните устройства, приложения, инструменти и протоколи, като адресите по интернет протокол (IP адреси) или идентификаторите, наричани „бисквитки“, или други идентификатори, например етикетите за радиочестотна идентификация.
 • Видове бисквитки, използвани от Администратора: – Задължителни бисквитки. Тези бисквитки са необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции и се съхраняват като файл на Вашият компютър или мобилно устройство за по-дълго време. Например: за изпълняване на Общи условия, предложени от Администратора, за показване на уеб сайта на правилния език, установяване на автентичността на потребителите и др. Бисквитки за ефективност и функционалност. Тези бисквитки позволяват да се персонализира посещаемостта на уеб сайта от конкретния потребител, за да се запомнят неговите предпочитания. По този начин Администраторът извършва пазарни проучвания (например: събира се информация за предпочитани страници, брой на споделянията, харесвания за дадена статия и др.). За тези бисквитки се използва анонимизиране на IP адресите. Максималният период, за който се пазят данните на потребителите е 24 месеца.
 • Бисквитки на трети страни: – Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги.Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Използваме Doubleclick.net – за ремаркетинг и дисплейни реклами на Google;

 

Използваме Facebook – с неговата помощ могат да се проследят действията на потребители, след като са видели или отворили реклама във Facebook. Това ни позволява да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook и да събираме данни за статистически цели. Събраните по този начин данни са анонимни за нас, ние не получаваме информация за самоличността на потребителите. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook.

 

Използваме Google Analytics на Google – за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик. Използваме MailerLite на mailerlite.com – за да дадем възможност на нерегистрирани потребители да се абонират за нашия безплатен бюлетин.

 

Права на потребителите във връзка с използване на бисквитките и защита: – Лео Газ ЕООД гарантира защита на Вашата лична информация от загуба, унищожаване, подправяне, манипулиране, неоторизиран достъп и неразрешено разкриване. Потребителят може сам да избере дали да приеме бисквитките или не. Браузърът може да бъде настроен така, че да уведомява потребителя всеки път, когато се получава бисквитка на неговия компютър – така потребителят има възможност да приеме или откаже дадена бисквитка. Някои от бисквитките могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на неговия браузър или браузърът да бъде настроен така, че да отхвърля автоматично всички бисквитки. Следва да се има предвид, че промените в браузъра, с които се отхвърля използването на бисквитки, могат да попречат на правилната работа на уебсайтовете.

 

Връзки към други сайтове – На страницата на Лео Газ ЕООД има препратки (така наречените „връзки“), които могат да доведат до уеб сайтовете на други фирми. За тяхното съдържание и стратегии за защита на данните Лео Газ ЕООД не носи отговорност.

 

За контакти с Администратора на данни – Всякакви въпроси, коментари и искания, свързани с настоящата Политика за бисквитките на Лео Газ ЕООД, изпращайте на следния имейл адрес: office@leogas.bg.

 

Повече информация за бисквитките може да намерите на следните адреси:

 

 

www.allaboutcookies.org – съдържанието не е налично на български

Shopping Cart
Scroll to Top