Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН      

 1. ПРЕДМЕТ

Чл.1 Настоящите общи условия регулират договорните отношения, възникващи между „Лео Газ” ЕООД, ЕИК 201456101, и купувачите по повод сключени между тях дистанционни договори за продажба на стоки услуги посредством електронния магазин www.leogas.bg. 

 1. ДЕФИНИЦИИ

Чл.2 По смисъла на тези общи условия:

 1. „Доставчик” е „Лео Газ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Мартен, ул.”Юрий Гагарин” 5, ЕИК 201456101, в качеството му на собствeник на електронния магазин leogas.bg;
 2. „Потребител” е всяко физическо или юридическо лице, което използва правомерно сайта по какъвто и да е начин, с изключение на случаите, при които съобразно настоящите общи условия под потребител страните ще разбират само физическо лице по смисъла на Закона за защита на потребителите;
 3. „Сайт” е домейна www.leogas.bg и неговите поддомейни, чрез които доставчика осъществява дейността на електронния магазин; 
 4. „Профил” е раздел от сайта на доставчика, създаден от потребителя при регистрацията му, който съдържа данни, предоставени от потребителя с цел осъществяване на комуникация с доставчика, както и проследяване на изпълнението на направена поръчка, доставката на закупените стоки, а така също и извършването на  справки за вече изпълнени договори; 
 5. „Поръчка” е електронен документ, представляващ комуникационна форма, съдържаща се в сайта, чрез която потребителя заявява волята си за купуване на стоки, предложени за продажба от доставчика; 
 6. „Стоки” са тези движими вещи, които се предлагат от доставчика за продажба чрез сайта; 
 7. „Търговско съобщение” е електронно съобщение, което доставчикът изпраща до регистрирани потребители, което има за цел популяризирането и рекламата на определени стоки и/или услуги, които се предлагат в ограничени наличности и през ограничен период от време, за получаването на което е дадено предварително съгласие от потребителя при неговата регистрация;
 8. “Договор” е сключената от разстояние продажба между доставчика и потребителя чрез използване на сайта; 
 9. „Съдържание” е цялата информация, съдържаща се в сайта, която е достъпна чрез използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 10. „Бюлетин” е средство за периодично информиране за предлаганите от доставчика стоки, както и за периодични промоции, който се изпраща чрез  електронна поща на регистрирани потребители, които са заявили при регистрацията си, че желаят да получават търговски съобщения; 
 11. „Транзакция” е  действие на потребителя по заплащане на закупени стоки  по банков път, както и действие от страна на доставчика по възстановяване на суми на потребителя в предвидените в тези общи условия случаи;
 12. „Спецификации” са всички технически характеристики или описания на стоките, предлагани на сайта; 
 13. „Злонамерени атаки на трети лица” е осъществяване на неправомерни действия или бездействия, както и такива, които са в противоречие с правилата на Интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

ІIІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.3  Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Лео Газ” ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр.Мартен, ул.”Юрий Гагарин” 5; 
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр.Мартен, ул.”Юрий Гагарин” 5
 4. Данни за кореспонденция: гр. Мартен, Email: office@leogas.bg , тел:+359 885730940;
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201456101; 
 6. 6. Надзорни органи: 

6.1 Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg ;

6.2 Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02/980 25 24 факс: 02/988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg ;

 1. 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204345002. Уеб сайт: nap.bg;
 2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Чл.4(1) Потребителите сключват договори с доставчика чрез използване на  интерфейса на сайта.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Страна по договора с доставчика е потребителя съобразно предоставените от него данни при регистрацията или при попълване на формата за поръчка от нерегистрирани потребители. В случаите, когато договорът се сключва по телефона чрез използване на опцията „купи с един клик”, страна по договора е лицето, което е съобщило своите данни в телефонния разговор с доставчика. 

(4) В случай, че за регистрация на потребителя и за сключване на договор се използва профил в уеб социални мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална мрежа. 

(5) Доставчикът уведомява потребителите чрез изпращане на електронно съобщение до посочения от тях адрес на електронна поща за направената от тях поръчка, след което има право да поиска потвърждение и по телефона за тази поръчка, независимо дали се е направена от регистрирани потребители. 

(6) Договорът се счита за сключен в момента, в който потребителят потвърди желанието си да сключи договор за съответните стоки по телефона или чрез изпращане на електронно съобщение в този смисъл. 

(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от потребителите адрес и получател и не носи отговорност в случай, че данните са неверни. 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.5(1) По силата на сключения продажбен договор за доставчика възниква задължение да прехвърли собствеността върху стоките и да ги достави чрез предаването им на куриер, а за потребителят  възниква задължение да заплати цената на стоките и цената на куриерската доставка. 

(2) Правото на собственост и рискът от случайно погиване на стоките се считат за потребителя от момента на предаването на стоките на куриера. За потребители-физически лица по смисъла на параграф 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, рискът от случайно погиване на стоките преминава в момента на приемането им от куриера.  

(3) Потребителят заплаща цената на стоките чрез пощенски паричен запис при получаването им от куриера. В случай, че договорът е сключен по телефона, потребителят е длъжен да заплати цената предварително по банков път по сметка на доставчика, посочена на сайта. Плащането се смята извършено в момента, в който банковата сметка на доставчика бъде заверена с дължимата парична сума. 

(4) Доставчикът изпълнява направените от потребителите поръчки в следните срокове:

 1. Ако потребителя е направил поръчката си в работен ден до 16 часа или в събота до 11 часа, стоките се предават на куриер в същия ден, а ако поръчката е след този час – на следващия работен ден;
 2. Ако поръчката е направена в неделя или по време официални празници, обявени за неработни, стоките се предават на куриер в първия следващ работен ден.

(5) Доставчикът не отговаря за забава, ако тя се дължи на действия или бездействия на куриера. 

(6) Цената на куриерската доставка е посочена в сайта отделно от цената на съответната стока и се заплаща на куриера при нейното получаване. 

Чл.5 Потребителите имат следните права:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на сайта на адрес leogas.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; 
 2. Да изпращат електронни изявления до доставчика за сключване или изпълнението на договори чрез интерфейса на сайта или по телефон; 
 3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с доставчика, съгласно поддържаните от сайта начини за разплащане; 
 4. Да получават информация за актуални стоки предлагани на Сайта; 
 5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 6. Потребителите-физически лица по смисъла на параграф 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите имат право да се откажат от сключения договор при условията на чл.50 от същия закон и съобразно настоящите общи условия.

Чл.7(1) Всички изявления между страните по повод сключването и/или изпълнението на договора за продажба могат да бъдат извършвани по електронен път  чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия. 

(2) Счита се, че автор на електронните изявления за сключване на договор е съответния потребител, ако са въведени потребителско име и парола за достъп до създадения при регистрацията профил. В случаите на изявление за сключване на договор по телефона чрез избиране на опцията „купи с един клик”, доставчикът задължително проверява желанието на потребителя да сключи договор чрез позвъняване на предоставения от потребителя телефонен номер. 

 1. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.8 (1) Потребителите на сайта правят заявления за сключване на договор чрез попълване на съответната форма за поръчка по един от следните начини: 

 1. Като лица, регистрирали свой профил в сайта. В този случай те въвеждат потребителско име и парола за отдалечен достъп;
 2. Като гости чрез попълване на съответната форма за поръчка в сайта. В този случай доставчикът има право да се свърже с нерегистрирания потребител на посочения от него телефон, за да получи потвърждение на направеното електронно изявление; 
 3. По телефона – с отбелязване на опцията „Купи сега”, потребителят записва своите имена и телефон за връзка. В този случай доставчикът се свързва с потребителя, който прави своята поръчка по телефона.  

(2) Потребителите са длъжни да се запознаят със спецификациите на съответната стока, както и с тяхната окомплектовка, преди да направят своята поръчка. 

(3) След попълване на данните си потребителите са длъжни да се запознаят с настоящите общи условия и правилата на доставчика за опазване на личните данни, както и да отбележат това в съответните полета на интерфейса. При отмятане на полетата се счита, че потребителят се е запознал с тази информация. Без изпълнение на това задължение поръчката не може да приключи и договор не може да бъде сключен. 

Чл.9(1) Доставчикът потвърждава създадения от потребителя профил чрез изпращане на електронно съобщение на посочения адрес на електронна поща. При извършване на регистрацията потребителят е длъжен да предостави верни данни. В случай, че потребителят смени адреса на своята електронната поща и/или физически адрес, то той е длъжен своевременно да актуализира тези данни в профила си. Доставчикът не носи отговорност за вреди възникнали вследствие неизпълнение на това задължение. 

 (2) При постъпване на заявление за промяна на адреса на електронната поща, доставчикът изпраща електронни съобщения за това обстоятелство както до стария адрес, така и до посочения нов такъв. В случай, че промяната е извършена вследствие  злонамерени атаки на трети лица, то потребителят е длъжен да уведоми за това незабавно доставчика на посочения от него телефон или чрез електронно съобщение. Доставчикът не отговаря за вреди, настъпили вследствие неизпълнение на задължението по предходното изречение. 

Чл.10(1) Потребителят прави поръчки на сайта чрез добавянето на желаните стоки услуги в количката за покупки, следвайки указаните там стъпки. 

(2)  Добавянето на една стока в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена по указания в сайта ред не води до регистрацията на поръчката, нито до запазване на съответните стоки за този потребител. 

(3) Всички представени на сайта стоки са достъпни за покупка в рамките на наличните количества, но доставчикът носи отговорност да приеме поръчка от потребител само за един брой от тях. В случай, че поръчката е за повече от един брой, то тя се изпълвяна само в случай, че са налице нужните количества. 

(4) Доставчикът има право да откаже да изпълни потребителска поръчка, без от това да възникне отговорност за неизпълнение, в следните случаи: 

 1. Неосъществяване на паричната транзакция при онлайн разплащания. Транзакцията се смята за завършена в момента на заверяване на банковата сметка на доставчика със съответната парична сума; 
 2. Предоставените от потребителя данни са непълни и/или грешни;
 3. Невъзможност за доставчика да се осъществи контакт на посоченият при попълване на поръчката телефон; 
 4. Три поредни неуспешни опита на куриер за доставка на направената поръчка на адреса, посочен от потребителя; 

(5) Доставчикът е длъжен да уведоми потребителя за анулирането на поръчката чрез изпращане на електронно съобщение на посочения адрес на електронна поща. 

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Чл.11 „Потребител“ по смисъла този раздел е само физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Чл.12 С приемането на настоящите общи условия при сключването на договора се счита, че потребителят е надлежно информиран за правото му на отказ от договора. 

Чл.13(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката. 

(2) Правото на отказ от договора се упражнява чрез изпращане на недвусмислено електронно съобщение до доставчика, в което стоките трябва да бъдат описани, а така също и да се посочат датите на поръчката и получаването на стоките, името на потребителя и неговия адрес, както и банкова сметка, по която да бъде заплатена платената от потребителя цена. Отказът, който не отговаря на изискванията на предходното изречение или е направен след срока по алинея първа е невалиден и не поражда правни последици.

(3)   Доставчикът е длъжен да потвърди на потребителя, че е получил валидно упражнено право на отказ чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от потребителя адрес на електронна поща.   

Чл.14 Правото на отказ от договора не възниква в следните случаи: 

 1. При доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; 
 2. При доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 3. При доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;  
 4. При доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 5. При доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;  

Чл.15(1) Потребителят е длъжен да изпрати чрез куриер стоките за своя сметка в 14 дневен срок от датата на съобщението по чл.13(2). Потребителят е длъжен незабавно да уведоми доставчика чрез електронно съобщение за номера на куриерската пратка. 

(2)  Потребителят отговаря за вреди, причинени от намалената стойност на стоките, освен ако тези вреди се дължат на изпробването им, което е било безусловно  необходимо за установяване на естеството, характеристиките и доброто им функциониране. 

Чл.16(1) В случай на валидно упражнено право на отказ, доставчикът е длъжен да върне получената цена по договора в 14 дневен срок, считано от датата на съобщението по чл.13(2). 

(2) Доставчикът може да прихване част или цялата дължима сума по предходната алинея в случай на вреди по стоките, за които потребителят отговаря. 

(3) Доставчикът може да отложи връщането на сумата докато потребителя не изпълни задължението си да върне стоките. 

VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.17 Доставчикът гарантира на потребителите, че стоките, предложени за продажба в сайта съответстват на дадените за тях спецификации и ще функционират нормално в рамките на сроковете, изписани за всяка отделна стока. 

Чл.18  При сключване на договор доставчикът изпраща на потребителя заедно със закупените стоки и гаранционна карта, съдържаща данни на стоката и конкретният гаранционен срок. 

Чл.19(1) В случай, че се установи несъответствие на стоката с дадените за нея спецификации или в течение на гаранционния срок се прояви дефект, потребителят има право да направи рекламация в 14 дневен срок от установяване на несъответствието или проявата на дефекта, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

(2) Потребителят упражнява правото си на рекламацията чрез изпращане на електронно съобщение до доставчика, в което посочва стоката, вида на констатираното несъответсвие или възникналия дефект. Потребителят трябва да предаде стоката на доставчика, заедно с гаранционната карта и копие от касовия бон и/или фактура, издадени при покупката. 

Чл.20 В случай, че рекламацията е основателна, доставчикът е длъжен в рамките на един месец да извърши ремонт на стоката или да я замени с друга, ако ремонтът й е невъзможен. Срокът за извършването на ремонт се добавя към гаранционния срок, а при замяна на стоката с друга за заменената стока се прилага гаранционният срок, изписан на сайта. 

Чл.21 Правото на рекламация се погасява в следните случаи:

 1. При непредставяне на гаранционна карта, касов бон и/или фактура; 
 2. При опит за ремонт от неоторизиран от доставчика сервиз; 
 3. При повреди, причинени от неправилна експлоатация или при липсващ или нарушен гаранционен стикер;
 4. При нарушаване на физическата цялост на изделието; 
 5. При химическо, електрическо или механично въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;
 6. При неизвършване на рекламация в срока по чл.19(1).  

Чл.22 Разходите по изпращане и връщане на стоките, предмет на основателна рекламация, са за сметка на доставчика. 

Чл.23 Гаранцията не покрива компоненти на стоката с ограничен срок на годност като батерии, консумативи и дрги подобни. 

Чл.24 (1) По отношение на несъответствията на стоките и рекламациите,  потребителите-физически лица по смисъла на параграф 19, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите освен гореизброените права имат и всички права и задължения по глава пета на закона.

 (2) Потребителите по передходната алинея могат да използват европейската платформа за алтернативно решаване на спорове на адрес:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.25(1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни. 

(2) При сключване на договори чрез сайта потребителите са длъжни да се запознаят с политиката на доставчика за защита на личните данни на адрес: https://leogas.bg/obshti-uslovia/. Без изпълнение на това задължение поръчката не може да бъде приключена и договор не може да бъде сключен. 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 Чл.26(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният уведомява по подходящ начин всички регистрирани потребители. 

(2) Всяко последващо изменение и/или допълнение на настоящите общи условия влиза в сила от момента, в който бъде публикувано на сайта и се прилага към договорите, сключени след този момент. 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл.27 Недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма за своя последица недействителност на сключен договор.

 Чл.28 За неуредени в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на сключен чрез сайта договор за продажба се прилага действащото законодателство на Република България.

 Чл.39 Всички спорове между страните по сключен чрез сайта договор се решават по реда на настоящите общи условия в съотвествие с добрите нрави, а в случай, че това е невъзможно – по предвидения за това административен или съдебен ред. 

Последна промяна на: 18.08.2021г. 

Лео Газ.БГ

Shopping Cart
Scroll to Top